Algemene Voorwaarden & Privacy reglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Muziekvereniging De Bergklanken (hierna te noemen MDB), gevestigd te Luttenberg, aan gebruiker van die diensten en op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten die u van ons op of via de website www.debergklankenluttenberg.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van MDB? Neem dan contact met ons op via info@debergklankenluttenberg.nl.

Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

 • MDB neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie die wordt verstrekt op de website www.debergklankenluttenberg.nl en via social media (Facebook, Twitter e.d.). Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website en via social media is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend.
 • Het gebruik van onze website debergklankenluttenberg.nl en social media is op eigen risico en voor eigen rekening. MDB is niet aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website en social media, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van MDB.
 • Iedere aansprakelijkheid van MDB is beperkt tot het in totaal door MDB aan een gebruiker van haar diensten in rekening gebrachte bedrag in het desbetreffende kalenderjaar. Aanspraken vervallen indien MDB niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 • MDB is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
 • MDB is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
 • MDB is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
 • Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing is. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. MDB zal, indien u daarom verzoekt, deze algemene voorwaarden kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

2. Links naar en van andere websites

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. MDB is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die gekoppeld zijn aan de website van MDB.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van de website www.debergklankenluttenberg.nl en alle informatie binnen deze website berusten bij MDB of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan MDB. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van MDB.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Bij mogelijke geschillen is de rechtbank: Overijssel, locatie Zwolle. MDB behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

Privacy Reglement

Bij MDB vinden wij privacy erg belangrijk. Dat geldt voor de privacy van het publiek, maar ook voor de privacy van onze eigen leden. Wij hebben als MDB een externe privacyverklaring op de website, maar ook voor de interne organisatie zijn spelregels vastgesteld hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De spelregels geven de ondergrens aan en verduidelijken de verstandhouding binnen de vereniging. Bij de inrichting van het privacy beleid heeft de organisatie de AVG als uitgangspunt genomen en houden wij ons aan de volgende principes: Informatie moet vertrouwelijk, integer en beschikbaar zijn. Dit reglement is opgesteld door en besproken met de leden van MDB. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MDB houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy reglement;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MDB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van ons Privacy Reglement, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens: info@debergklankenluttenberg.nl of via www.debergklankenluttenberg.nl

Verwerking van persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en dergelijke

Persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en dergelijke worden door MDB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering overeenkomst (lidmaatschap)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MDB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • IBAN-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eerdere lidmaatschappen

Uw persoonsgegevens worden door MDB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en de vrijwilligersactiviteiten en daarna alleen in het bestand van oud-leden t.b.v. historische doeleinden m.u.v. het IBAN-nummer.

Verwerking van persoonsgegevens van potentieel lid en/of vrijwilliger en overige geïnteresseerde

Persoonsgegevens van een potentieel lid en/of vrijwilliger en overige geïnteresseerden worden door MDB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of koppeling op sociaal medium

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MDB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • IBAN-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eerdere lidmaatschappen

Uw persoonsgegevens worden door MDB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u gezien wordt als potentieel lid, vrijwilliger of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers (ZZP’ers) en vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst

Persoonsgegevens van medewerkers (ZZP’ers en vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst worden door MDB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst resp. vrijwilligersovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst resp. vrijwilligersovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MDB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • IBAN-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie ID
 • BSN-nummer

Uw persoonsgegevens worden door MDB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie en in het bestand van oud-leden t.b.v. historische doeleinden m.u.v. het IBAN-nummer.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en overige sponsoren

Persoonsgegevens van donateurs en sponsoren worden door MDB verwerkt ten behoeve van de volgenden doelstelling(en):

 • Donateurs- en sponsoradministratie
 • Inning donateurs- en of sponsorgelden
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Donateurschap of sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MDB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • IBAN-nummer
 • KvK-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfslogo

Uw persoonsgegevens worden door MDB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men actief donateur of sponsor is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving
 • Ledeninformatie t.b.v. (gemeentelijke) subsidies

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) waarmee dat wel het geval is, maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. In de procedure aanmelden wordt vastgelegd dat men kennis heeft genomen van het privacy-beleid. Dit beschouwen wij als de digitale handtekening namens de gezaghebbende.

Bewaartermijn

MDB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MDB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Daar waar dat mogelijk is hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Website www.debergklankenluttenberg.nl

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MDB verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG)en de Telecommunicatie wetgeving.

Gegevensgebruik

MDB ontvangt persoonsgegevens via het contactformulier op de website. De gegevens die wij ontvangen worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor de ze verstrekt zijn (zie eerder genoemde persoonsgegevens en doelen). Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Verwerking persoonsgegevens

MDB behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten van MDB. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door MDB hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, door dan contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens:

info@debergklankenluttenberg.nl of via www.debergklankenluttenberg.nl

Cookies

De website www.debergklankenluttenberg.nl maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging

MDB heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website (en andere sociale media) van de vereniging kunnen links naar andere websites e.d. van organisaties te vinden zijn. MDB kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisatie te lezen.

Maken van foto/video opnames en bewaking privacy gebruik opnamen

Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil MDB gebruikmaken van foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens uitvoeringen, optredens en andere activiteiten van de vereniging. Met deze foto’s en video’s willen wij graag terugblikken op onze activiteiten. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Wij plaatsen geen foto’s of video’s waarvan u schade kunt ondervinden. Daarnaast plaatsen wij sinds de nieuwe privacywetgeving ook geen foto’s zonder uw toestemming. Ieder lid heeft de mogelijkheid gekregen om aan te geven of hij/zij wel of niet op onze beelden wil verschijnen (bij leden onder de 16 jaar met toestemming van de ouders/verzorgers).

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders, leden of pers, foto’s of video’s maken tijdens activiteiten van onze vereniging. MDB heeft daar geen invloed op. Foto’s en video’s voor de pers vallen onder de persvrijheid en mogen zonder toestemming gepubliceerd worden. Van ouders/verzorgers en leden verwachten wij dat zij terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en sociale media.

Als u alsnog bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s en video’s, dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van onze vereniging via info@debergklankenluttenberg.nl . De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van MDB zullen dan zo snel mogelijk verwijderd worden.

Appgroepen e.d.

Verschillende commissies binnen MDB maken een Appgroep aan om onderling gemakkelijk te kunnen communiceren. Deze Appgroepen vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van MDB; ook inhoudelijk draagt de organisatie geen enkele verantwoordelijkheid.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het zoekraken van een USB-stick met daarop persoonsgegevens
 • Diefstal van een laptop met daarop persoonsgegevens
 • Inbraak door een hacker in een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens)
 • Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens
 • Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up

In bepaalde gevallen is MDB verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit

Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt. MDB registreert datalekken. Datalekken kunnen bij de vereniging worden gemeld via de contactgegevens.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (zie onderstaand adres). Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van ons Privacy-beleid vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@debergklankenluttenberg.nl of via www.debergklankenluttenberg.nl